fbpx

Lan la Isaa jàngle ci mbirum suñu ligeey?

Ndax bëgg nga ku la ñaanal?

Ndax bëgg nga jàngat nettali bi te am sa téere Kàddug Yàlla gi?

Ndax bëgg nga gën xam mbirum Isaa?